เว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 1. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 2. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 4. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. สภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 7. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
 13. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
 14. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 15. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 17. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 18. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 19. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 20. สภาคณาจารย์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 21. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
 22. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 23. สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 24. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 25. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
 26. สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 27. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 28. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี