ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผศ.มงคล สีนะวัฒน์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

นายไพโรจน์ กรุยทอง
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
เลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ

นางรุ้งเพชร ดอกบัว
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

นางกฤษณา คงลา
สังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2