ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผศ.วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
สังกัดสายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

นายไพโรจน์ กรุยทอง
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

ดร.วินัย หอมสมบัติ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
เลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ

นางจันทร์แรม แก่นแก้ว
สังกัดศูนย์นวัตกรรมระบบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

นางรุ้งเพชร ดอกบัว
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2