ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

นายนิสันต์ ดามาพงษ์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

ดร.วินัย หอมสมบัติ
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
เลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ

นางจันทร์แรม แก่นแก้ว
สังกัดศูนย์นวัตกรรมระบบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

นางรุ้งเพชร ดอกบัว
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2