สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอข้อแนะนำและประสานงานในกิจกรรม ต่างๆ รวมถึงเป็นผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเสริมสร้างด้านจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร และการจัดกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

สภาคณาจารย์และพนักงานมีประวัติความเป็นมาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยสรุป คือ ในระยะแรก สภาคณาจารย์ที่มีการประกาศก่อตั้งขึ้นเองโดยกลุ่มอาจารย์และข้าราชการของ สถาบัน ไม่มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบัน ซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2517-2528 และในระยะที่ 2 สภาคณาจารย์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ.2528 มีฐานะถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2529 -ปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดปัจจุบันคือสมาชิกชุดที่ 10  มีวาระตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549

ระยะแรก

สภาคณาจารย์ที่มีประกาศก่อตั้งขึ้นเองโดยกลุ่มอาจารย์และข้าราชการของสถาบัน ซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2517 – 2530 มีรายนามประธานสภาคณาจารย์ ดังนี้

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 1         (พ.ศ.2517 – 2518)              นายชูชาติ        เกษรมาลา

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 2         (พ.ศ.2518 – 2520)            นายเชิดเชลง     ชิตชวนกิจ

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 3         (พ.ศ.2520 – 2522)            น.ส.วิภาวรรณ     รุ่งเรือง

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 4         (พ.ศ.2522 – 2524)            นายพนม           ภัยหน่าย

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 5         (พ.ศ.2524 – 2526)            น.ส.มรกต          ตันติเจริญ

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 6         (พ.ศ.2526 – 2528)            นายสิริศักดิ์        ปโยธรสิริ

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 7         (พ.ศ.2528 – 2530)            นายสิริศักดิ์        ปโยธรสิริ

ระยะที่ 2

สภาคณาจารย์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ.2528 มีฐานะถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน มีรายนามประธานสภาคณาจารย์ดังนี้

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 1         (พ.ศ.2530 – 2532)            นายปรีชา               แก้วทอง

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 2         (พ.ศ.2532 – 2534)            นายชูชาติ              เกษรมาลา

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 3         (พ.ศ.2534 – 2536)            นายอดิศักดิ์           พงษ์พูลผลศักดิ์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 4         (พ.ศ.2536 – 2538)            นางสมศรี              ลีปิพัฒนวิทย์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 5         (พ.ศ.2538 – 2540)            นายประเวทย์          ตุ้ยเต็มวงศ์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 6         (พ.ศ.2540 – 2541)            นายประสพสุข         สิงห์เจริญ

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 7         (พ.ศ.2541 – 2542)            นายพนม               ภัยหน่าย

           (พ.ศ.2542 – 2543)           นายสมเกียรติ           รุ่งทองใบสุรีย์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 8         (พ.ศ.2543 – 2545)            นางเปี่ยมศรี              สุวรรณกูฎ

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 9         (พ.ศ.2545 – 2547)            นายสุทัศน์                พรอานุภาพกุล

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 10        (พ.ศ.2547 – 2549)           นายชัยนรินท์              จันทวงษ์โส

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 11        (พ.ศ.2549 – 2551)            นายชัยนรินท์              จันทวงษ์โส

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 12        (พ.ศ.2551 – 2553)            นายอดิศักดิ์              พงษ์พูลผลศักดิ์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 13        (พ.ศ.2553 – 2555)            นายอดิศักดิ์              พงษ์พูลผลศักดิ์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 14        (พ.ศ.2555 – 2557)            นายอดิศักดิ์              พงษ์พูลผลศักดิ์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 15        (พ.ศ.2557 – 2559)            นายอดิศักดิ์              พงษ์พูลผลศักดิ์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 16        (พ.ศ.2559 – 2561)            นายสมยศ                 เด่นจิตเจริญ

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 17        (พ.ศ.2561 – 2563)           นายกิตติศักดิ์ชัย            แนมจันทร์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 18        (พ.ศ.2563 – 2565)           นายกิตติศักดิ์ชัย            แนมจันทร์

สภาคณาจารย์ ชุดที่ 19        (พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน)        นายกิตติศักดิ์ชัย            แนมจันทร์