ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา พูลแพ เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ สรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 การเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดตั้งสมาคมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. และ ปขมท.