ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา พูลแพ เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ สรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกประธาน ปอมท. และร…

ดูเพิ่มเติม