ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา พูลแพ และนางสาวสิริศา นิธิโสภา เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ การเลือกตั้งประธาน ปอมท. รองประธาน ปอมท. คนที่1 และรองประธาน ปอมท. คนที่ 2 เรื่องสืบเนื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 การพิจารณากำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2565 และการรับเป็นเจ้าภาพการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2566 รวมถึงการส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝาก ทรัพย์สินของ ปอมท. และสรุปผลการดำเนินงาน ปอมท. ชุดที่ 43