การประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(19)/2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ MS Team มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 19 การขออนุมัติเงินปรับตามภารกิจพิเศษที่หน่วยงานได้รับจัดสรร รวมถึงพิจารณาการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 19 ประจำปี 2565