การประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4(18)/2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ MS Team มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ประกาศรายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) และการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมเลือกตั้งประธาน และรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมกันนี้ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 18 ที่ได้ร่วมกันทำงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา