การประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(18)/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ MS Team มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 19 การรายงานผลการแสดงความเห็นการยอมรับและไม่ยอมรับ ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565