การประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(18)/2565 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ MS Team มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ แจ้งชื่อคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานผลการดำเนินโครงการสวัสดิการเลือกได้ ระยะที่ 1