ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประธานสภาคณาจารย์ ระยะแรก ประกาศก่อตั้งขึ้นเองโดยกลุ่มอาจารย์และข้าราชการของสถาบัน ในช่วงปี พ.ศ.2517 – 2530

นายชูชาติ เกษรมาลา
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 1
(พ.ศ.2517-2518)

นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 2
(พ.ศ.2518-2520)

น.ส.วิภาวรรณ  รุ่งเรือง
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 3
(พ.ศ.2520-2522)

นายพนม ภัยหน่าย
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 4
(พ.ศ.2522-2524)

น.ส.มรกต ตันติเจริญ
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 5
(พ.ศ.2524-2526)

นายสิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 6-7
(พ.ศ.2528-2530)

ในช่วงระยะที่ 2 สภาคณาจารย์ ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ.2528 มีฐานะถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน

นายปรีชา แก้วทอง
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 1
(พ.ศ.2530-2532)

นายชูชาติ เกษรมาลา
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 2
(พ.ศ.2532-2534)

นายอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 3
(พ.ศ.2534-2536)

นางสมศรี ลีปิพัฒนวิทย์
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 4
(พ.ศ.2536-2538)

นายประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 5
(พ.ศ.2538-2540)

นายประสพสุข สิงห์เจริญ
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 6
(พ.ศ.2540-2541)

นายพนม ภัยหน่าย
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 7
(พ.ศ.2541-2542)
(หมดวาระเนื่องจากเกษียณอายุ)

นายสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 7
(พ.ศ.2542-2543)

นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฎ
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 8
(พ.ศ.2543-2545)

นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุล
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 9
(พ.ศ.2545-2547)

นายชัยนรินทร์ จันทวงษ์โส
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 10-11
(พ.ศ.2547-2551)

นายอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12-15
(พ.ศ.2551-2559)

นายสมยศ  เด่นจิตเจริญ
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 16
(พ.ศ.2559-2561)

นายกิตติศักดิ์ชัย  แนมจันทร์
ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 17-19
(พ.ศ.2561-ปัจจุบัน)