ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่ : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6  เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 0-2470-8064-6

โทรสาร : 0-2872-9086

อีเมล์ : senate@kmutt.ac.th

  facebook.com/SenateKmutt

เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน

นางสาวสุนันทา พูลแพ
นักบริหารงานทั่วไป
โทร. 02-470-8064
Email : sunun.poo@kmutt.ac.th

นางสาวสิริศา  นิธิโสภา
นักบริหารงานทั่วไป
โทร. 02-470-8065
Email : sirisa.nit@kmutt.ac.th