การประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams