New


                  ประกาศ   แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 16  ทั้งนี้ วารก.....

อ่านเพิ่มเติม

New


          ประกาศรายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 16    โดยมี วาระ .....

อ่านเพิ่มเติม

New


       ดร.สมยศ  เด่นจิตเจริญ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน และ นางสาวสุนันทา  พูลแพ ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท./เจ้.....

อ่านเพิ่มเติม

  เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล.....

อ่านเพิ่มเติม

     นางสาวสุนันทา พูลแพ เจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง“ธรรม.....

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนางสาวสุนันทา พูลแพ  เจ้าหน้าที่สภาคณาจา.....

อ่านเพิ่มเติม

  สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. จำนวน 6 ท่าน นำโดย คุณไพโรจน์  กรุยทอง รองประธาน ปขมท./รองประธานสภาคณาจา.....

อ่านเพิ่มเติม

other news >>